نقش صندلی در زیبایی رستوران!!!

صندلی از موارد مهم در پیشرفت و جذب مشتری برای رستوران  می باشد.  اهمیت این موضوع به اندازه ای است که چیدمان میز و صندلی های رستورانی امروز علم و تخصص محسوب می شود. چگونه رستورانی موفق داشته باشیم؟  برای داشتن رستورانی موفق و کسب موفقیت در این کسب و کار، اهمیت به چیدمان میز و صندلی رستورانی بسیار مهم است. طرح صندلی رستورانی شما و معماری داخلی رستوران می تواند بر هر جنبه ای از رستوران شما، از سود دهی تا تجربه کلی مشتریان تاثیر بگذارد. به عنوان مثال،...